Posts Tagged "ผู้ทำบัญชี"

ผู้ทำบัญชี และหน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้ทำบัญชี คือ ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีไม่ว่าจะได้กระทำในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้า ที่จัดทำบัญชีหรือไม่ก็ตาม ผู้ทำบัญชีได้แก่บุคคลต่อไปนี้ 1. กรณีเป็นพนักงานของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ได้แก่ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี ผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่ง ดังกล่าว 2. กรณีเป็นสำนักงานบริการรับทำบัญชี คือ...

Read More

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมงที่ไหนดี

เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยไม่จำกัดเฉพาะความรู้ทางด้านบัญชี หรือด้านการสอบบัญชีเท่านั้น แต่ควรมีความรู้ด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพด้วย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนี้ ผู้ทำบัญชี – ต้องเข้ารับการอบรมสัมมนาไม่น้อยกว่า ปีละ 12 ชม....

Read More

ป้ายกำกับ

start up กระบวนการวางแผน กระบวนการสอบบัญชี การจัดทำบัญชี การธนาคาร การสอบบัญชี การเงิน การแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย กำกับดูแลผู้สอบบัญชีสากล คุณสมบัติของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จัดทำบัญชีสินค้า ตรวจสอบภาษี ตรวสอบบัญชี ทั่วไป ทำภาษี ท่องเที่ยว นักกบัญชี นักบัญชี นักวิชาชีพบัญชี นับชัวโมง cpd บัญชี บิทคอยด์ ประเภทการตรวจสอบ ประเภทของภาษี ประโยชน์ของภาษี ผู้ตรวจวอบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภาษี ผู้ทำบัญชี ผู้ทำบัญชี และหน้าที่และความรับผิดชอบ ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ภาพรวมในการกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ภาษี ภาษีอากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มารยาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชาชีพบัญชี สถานที่เปิดอบรมบัญชี สอบบัญชี อบรมบัญชีที่ไหนดี เก็บชั่วโมงcpd เก็บชั่วโมงCPD 2560