Posts Tagged "ผู้ตรวจวอบบัญชี"

เส้นทางอาชีพ นักบัญชี

“นักบัญชี” ถือเป็นอาชีพหนึ่ง ที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทาง และร่ำเรียนมาโดยตรง ทำงานในสายงานบัญชี จนมีประสบการณ์มากพอสมควร ผ่านความรับผิดชอบเป็นสมุห์บัญชี หรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีมาก่อน จึงจะได้รับการยอมรับให้เป็น “นักบัญชี” “ผู้ทำบัญชี” เป็นวิชาชีพ ที่ปัจจุบันมีการตรากฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครองอาชีพนี้โดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ.๒๕๔๓ “ผู้ทำบัญชี” ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย แต่อาจไม่ใช่ “นักบัญชี”...

Read More

การแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย

กรณีผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีประสงค์จะแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหาย หรือเสียหายจะต้องดำเนินการ ดังนี้ 3.1 จะต้องยื่นแบบแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ตามแบบ ส.บช. 2 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการขอแจ้งบัญชีฯ สูญหายหรือเสียหาย ตามที่ระบุไว้ในแบบ ส.บช. 2 ดังนี้ 3.1.1 สำเนาหลักฐานของผู้มีหน้าที่ จัดทำบัญชี ดังนี้ สำเนาหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล สำเนาทะเบียนพาณิชย์...

Read More

ป้ายกำกับ

start up กระบวนการวางแผน กระบวนการสอบบัญชี การจัดทำบัญชี การธนาคาร การสอบบัญชี การเงิน การแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย กำกับดูแลผู้สอบบัญชีสากล คุณสมบัติของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จัดทำบัญชีสินค้า ตรวจสอบภาษี ตรวสอบบัญชี ทั่วไป ทำภาษี ท่องเที่ยว นักกบัญชี นักบัญชี นักวิชาชีพบัญชี นับชัวโมง cpd บัญชี บิทคอยด์ ประเภทการตรวจสอบ ประเภทของภาษี ประโยชน์ของภาษี ผู้ตรวจวอบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภาษี ผู้ทำบัญชี ผู้ทำบัญชี และหน้าที่และความรับผิดชอบ ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ภาพรวมในการกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ภาษี ภาษีอากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มารยาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชาชีพบัญชี สถานที่เปิดอบรมบัญชี สอบบัญชี อบรมบัญชีที่ไหนดี เก็บชั่วโมงcpd เก็บชั่วโมงCPD 2560