หน้าแรก

เส้นทางอาชีพ นักบัญชี

“นักบัญชี” ถือเป็นอาชีพหนึ่ง ที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทาง และร่ำเรียนมาโดยตรง ทำงานในสายงานบัญชี จนมีประสบการณ์มากพอสมควร ผ่านความรับผิดชอบเป็นสมุห์บัญชี หรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีมาก่อน จึงจะได้รับการยอมรับให้เป็น “นักบัญชี” “ผู้ทำบัญชี” เป็นวิชาชีพ...

อ่านเพิ่มเติม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งกิจการที่ต้องเสีย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ 1. การธนาคาร 2. การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 3. การรับประกันชีวิต 4....

อ่านเพิ่มเติม

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเครื่องมือของรัฐประเภทหนึ่ง ที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี มีกำหนดสิบสองเดือนต่อหนึ่งรอบระยะเวลา บัญชี...

อ่านเพิ่มเติม

ประโยชน์ของภาษี

ภาษีเป็นแหล่งรายได้สำคัญของของภาครัฐแทบทุกประเทศ ลองนึกภาพว่ารัฐคือคนหนึ่งคน รัฐก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลตัวเอง เช่น จ่ายตลาดซื้อของกินของใช้ ลงทุนท่าธุรกิจเพื่อความมั่งคั่ง ซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย จ่ายค่ารักษาพยาบาล จ่ายค่าเล่าเรียนเพื่อสร้างอนาคต...

อ่านเพิ่มเติม

ประเภทของภาษี

ภาษี มี 5 ประเภทจำแนกได้ ดังนี้ ภาษีอากรตามระดับที่จัดเก็บได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต เรียกกันว่า ภาษีระดับประเทศ ส่วนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีท้องที่ เรียกว่า ภาษีระดับท้องถิ่น...

อ่านเพิ่มเติม

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีทางตรงซึ่งที่จัดเก็บตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ทุกประเภท ตามหลักเกณฑ์เงินสด หากเงินได้ประเภทใดที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนั้น จะต้องบัญญัติไว้โดยกฎหมายว่าเงินได้ประเภทนั้นได้รับการยกเว้น...

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ทำบัญชี และหน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้ทำบัญชี คือ ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีไม่ว่าจะได้กระทำในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้า ที่จัดทำบัญชีหรือไม่ก็ตาม ผู้ทำบัญชีได้แก่บุคคลต่อไปนี้ 1. กรณีเป็นพนักงานของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ได้แก่ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี...

อ่านเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1 ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี โดยจะต้องเคยศึกษาและสอบผ่าน 7 รายวิชา ในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.บช. ให้การรับรอง ดังนี้ การบัญชีขั้นต้น/ชั้นต้น และการบัญชีขั้นกลาง/ชั้นนกลาง                                              3 รายวิชา...

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำบัญชี

เมื่อเริ่มต้นประกอบธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีจะต้องพิจารณาไปพร้อม ๆ กับการวางแผนการดำเนินธุรกิจ คือ การเตรียมการในเรื่องการจัดทำบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ การลงบัญชี เพื่อจะได้จัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย 1. กรณีผู้มีหน้าที่ จัดทำบัญชี เป็นบุคคลธรรมดา...

อ่านเพิ่มเติม

การแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย

กรณีผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีประสงค์จะแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหาย หรือเสียหายจะต้องดำเนินการ ดังนี้ 3.1 จะต้องยื่นแบบแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ตามแบบ ส.บช. 2 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการขอแจ้งบัญชีฯ สูญหายหรือเสียหาย...

อ่านเพิ่มเติม

ป้ายกำกับ

start up กระบวนการวางแผน กระบวนการสอบบัญชี การจัดทำบัญชี การธนาคาร การสอบบัญชี การเงิน การแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย กำกับดูแลผู้สอบบัญชีสากล คุณสมบัติของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จัดทำบัญชีสินค้า ตรวจสอบภาษี ตรวสอบบัญชี ทั่วไป ทำภาษี ท่องเที่ยว นักกบัญชี นักบัญชี นักวิชาชีพบัญชี นับชัวโมง cpd บัญชี บิทคอยด์ ประเภทการตรวจสอบ ประเภทของภาษี ประโยชน์ของภาษี ผู้ตรวจวอบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภาษี ผู้ทำบัญชี ผู้ทำบัญชี และหน้าที่และความรับผิดชอบ ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ภาพรวมในการกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ภาษี ภาษีอากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มารยาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชาชีพบัญชี สถานที่เปิดอบรมบัญชี สอบบัญชี อบรมบัญชีที่ไหนดี เก็บชั่วโมงcpd เก็บชั่วโมงCPD 2560
สมัครรับข้อมูลข่าวสารจากเรา

สมัครรับข้อมูลข่าวสารจากเรา

แค่กรอกอีเมลล์ ก็จะได้ร่วมรับข้อมูลข่าวสารจากทางเราก่อนใครเพื่อน

You have Successfully Subscribed!